Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενός (1) ατόμου (ΠΕ Νηπιαγωγών) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ.»

 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», που
εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
 
Δείτε ή κατεβάστε  εδώ την Ανακοίνωση, την αίτηση και το παράρτημαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου