Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΘ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 71/2016
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας»
Θέμα: «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του ΝΠ «ΔΟΘ»
Στη Θήβα, σήμερα 22 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00
συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου &
Οιδίποδος), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 1640/16-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:
Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Παπαδημητρίου Ιωάννης - Πρόεδρος 1 Κόρδατζης Ιωάννης
2 Καλαμπάκας Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος 2 Γαστουνιώτης Γεώργιος
3 Κοντού Ιουλία 3 Δαγδελένης Απόστολος
4 Χαρέμης Κων/νος 4 Αναδιώτου- Αγαπάκη Ελένη
5 Ζερικιώτης Παναγιώτης 5 Φωτιάδης Αντώνης
6 Θαλασσινού Μαίρη 6 Μπεκρής Σπύρος
7 Παλληκάρης Παναγιώτης
8 Προκοπίου Δώρα
9 Ζαμπάκου Kων/να
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. Παπαδοπούλου Μαγδαληνή ως
γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της Συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρει ότι φέρεται
προς ψήφιση ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός
Θήβας» ως εξής:
ΕΣΟΔΑ 974.176,00 ΕΞΟΔΑ 1.128.494,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 174.818,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.148.994,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.148.994,00
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΚΥΑ 23976/22-07-2016 καταρτίσαμε και ψηφίσαμε με την
υπ. αριθ. 61/2016 απόφασή μας σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του
ΔΟΘ. Το προσχέδιο αυτό κατατέθηκε για αξιολόγηση στο Παρατηρητήριο Οικονομικής
αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και έλαβε γνωμοδότηση, με το υπ. Αριθ. Πρωτ.
1475/14-11-2016 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι το σχέδιο ο Προϋπολογισμός που
κατατέθηκε, όσον αφορά στο κριτήριο 1, για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού, αυτός
είναι ισοσκελισμένος.
Όσον αφορά στα κριτήρια 2 και 3 των ομάδων εσόδων Ι και ΙΙ, παρατηρείται παράβαση
της ΚΥΑ η οποία ωστόσο εμπίπτει στην οδηγία που είναι εγγεγραμμένη στην γνώμη του
παρατηρητηρίου και αναφέρει τα εξής:
«Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εμφανίζεται το
αποτέλεσμα «ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ» και η παράβαση αυτή οφείλεται και
δικαιολογείται από την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του
άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το
συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται».
Όσον αφορά στο κριτήριο 4, έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ, υπήρχε λάθος στα στατιστικά
Δεκεμβρίου 2015, τα οποία ζητήσαμε την άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών και
διορθώσαμε, οπότε συμμορφωθήκαμε με την υπόδειξη.
Αφού έγινε ανάλυση αυτού από την Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικών -
Διοικητικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δημοσίων Σχέσεων, του Ν.Π.
«Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» κ. Μάρθα Πανταζοπούλου, αναλυτικά κατά Κ.Α., τόσο στα
έσοδα όσο και στις δαπάνες, ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και έλαβε υπόψη του την αξιολόγηση του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός
Θήβας» ο οποίος εμφανίζεται ως εξής:
Ε Σ Ο Δ Α
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 561.725,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 154.450,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
258.001,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 174.818,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.148.994,00
Ε Ξ Ο Δ Α
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 834.681,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 35.812,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΠΟΕ) & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 258.001,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.148.994,00
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2016
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Παπαδημητρίου Καλαμπάκας Παναγιώτης
Ακριβές απόσπασμα Κοντού Ιουλία
Θήβα αυθημερόν Χαρέμης Κων/νος
Ζερικιώτης Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος ΔΣ Θαλασσινού Μαίρη
Παλληκάρης Παναγιώτης
Προκοπίου Δώρα
Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου Ζαμπάκου Κων/να

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου