Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Ο Δημοτικός  Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.), σε συνεργασία  με την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης  στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»  περιόδου  2011-2012, θα προσλάβει κατά προτεραιότητα άνεργους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής  (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωρομίσθια αποζημίωση, προκειμένου να εργασθούν στα παρακάτω προγράμματά του έως τις 15/6/2012.

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   
1.    Παιδί και Αθλητισμός           (3)
2.    Άθληση και Γυναίκα             (2)
3.    Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία   (1)

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.    Άσκηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες(Ειδικό Σχολείο Θήβας) (2)
2.    Αθλητισμός στις Γυναικείες φυλακές Ελεώνα  Θηβών            (1)
3.    Αθλητισμός στο Κέντρο Απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων Ελεώνα Θηβών  (1)

Η επιλογή των Π.Φ.Α. θα γίνει με βάση την παρακάτω μοριοποίηση:
1.    Προϋπηρεσία στα Προγράμματα ΑγΟ
α)Για κάθε μήνα απασχόλησης άνω των 15 ωρών ανά εβδομάδα (3) μόρια, για τουλάχιστον 12 ώρες τα μόρια είναι (2).
2.    Βαθμός  πτυχίου ( ο βαθμός επί συντελεστή 3) .
3.    Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) (20) μόρια.
β) Διδακτορικό δίπλωμα (30) μόρια.
4. Εντοπιότητα, κατά τις κείμενες διατάξεις (1) μόριο .
5. Ειδίκευση- πρόσθετες γνώσεις αντίστοιχες με το περιεχόμενο των ΠΑγΟ
     1η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων (20) μόρια
     2η κατηγορία ειδικοτήτων ή ειδικεύσεων ή κατευθύνσεων (10) μόρια.
6.Οικογενιακή κατάσταση.
    α) έγγαμος με ένα παιδί    (  5) μόρια
    β) έγγαμος με δύο παιδιά (10) μόρια
    γ) έγγαμος με τρία παιδιά (15) μόρια
    δ) πολύτεκνη οικογένεια   (15) μόρια
    Τα μόρια προσμετρούνται για μία (1) μόνο κατηγορία από της ανωτέρω.
 
Δικαιολογητικά:
-         Αίτηση
-         Βιογραφικό Σημείωμα
-         Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος-η και τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
-         Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας
-         Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
                                    
     Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και  την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου  2012  στα γραφεία του Δ.Ο.Θ.
Διεύθυνση:     Κύπρου 3 (πάροδος)      Τηλ / Fax:  2262023970                                          Email: dothivas@gmail.com   
                            

                                                    Για τον Δ.Ο.Θ.
                                                                             
 Ο Πρόεδρος
 
                                               Δημήτριος  Κουντούπης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου