Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΘΗΒΑΣ
                                                                                      ΘΗΒΑ 23/10/2012

                                                                                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  :1294

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ     :   ΚΥΠΡΟΥ 3
Ταχ. Κώδικας   :   32200
Πληροφορίες   :   Μουλκιαρώτου Σεραφεία
                            & Τζέλη  Δήμητρα
Τηλέφωνα        :   2262061544
                            2262029372                    ΠΡΟΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ»

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:

    Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση στην εφημερίδα σας, την κάτωθι περίληψη διακήρυξης και αν είναι δυνατόν να δημοσιευθεί την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου.

                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ» ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

    Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ», κ. Κουντούπης  Δημήτριος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 86, 209 και 240 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3, των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 23 της αριθ.11389/1993 απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ (ΕΚΠΟΤΑ) και μετά την απόφαση με αριθμό 53/2012 του ΔΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στις 5 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.259,67 (πετρέλαιο θέρμανσης 31.922,50€ – πετρέλαιο κίνησης 6.500,00€ ΦΠΑ 23% = 8.837,17€) με κριτήριο κατακύρωσης  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό κατατίθενται μέχρι την 5/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο γραφείο του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας τηλ. :2262023970.
    Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων συμμετοχής είναι η Ελληνική. Πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το γραφείο του ΔΟΘ.


                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                   ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου