Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Δράση «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θηβαίων


    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας (ΔΟΘ) τους δημότες του Δήμου Θηβαίων ότι οι παιδικοί σταθμοί εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δράσης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».Η παραπάνω δράση αφορά στους παιδικούς σταθμού Θήβας και Βαγίων.
    Η κατανομή των επιχορηγήσεων θέσεων ανά δομή είναι η εξής:
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΒΑΣ:  65 Θέσεις
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΓΙΩΝ : 65 Θέσεις

Καλούνται όλες οι μητέρες νηπίων οι οποίες έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως γυναίκες ωφελούμενες της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» υποβάλλοντας έντυπη αίτηση απευθείας στην ΕΕΤΑΑ προκειμένου να ενταχθούν στην παραπάνω δράση.
    Οι μητέρες μπορούν να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες
Α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
Β) να συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
Γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
Δ) να είναι άνεργες να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού). Όπου ανακύπτει ερώτημα για την υπαγωγή των υπαλλήλων σ’ αυτές τις κατηγορίες, απαιτείται η σχετική βεβαίωση του εργοδότη για τη νομική υπόσταση του φορέα του.
    Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα καθώς και για  λοιπές διευκρινήσεις μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr ή στους παιδικούς σταθμούς Θηβών και Βαγίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου