Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την  19η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19,00μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                             Θήβα     15 / 11  / 2013
                                                                            Αριθ. Πρωτ. :  1312
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Μουλκιαρώτου  Σεραφεία
Τηλ: 2262061544
Συνεδρίαση :20η
     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
    Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 19η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

    1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ
   2. Διάθεση και ψήφιση ποσού 5.000,00€ για την δαπάνη «Φωτισμός και κίνηση»
   3. Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ
   4. Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ
   5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας και Βαγίων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών με δίμηνη σύμβαση
   6. Λήψη απόφασης για συντήρηση κι επισκευή στέγης  του  κτιρίου Παιδικού Σταθμού Θήβας, διάθεση και ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 3.000,00€ του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
   7. Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση ποσού για την δαπάνη «Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας» της υπαλλήλου του ΚΑΠΗ Βαγίων Μπατσούλη Χρυσούλας
   8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση για μετάταξη της υπαλλήλου Κανάρη Παγώνας
   9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση για μετάταξη της υπαλλήλου Αντωνίου Μαρίας                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.ΣΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα  1 / 11 / 2013
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 1275
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                          (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Τζέλη Δήμητρα
Συνεδρίαση : 4η ΕΙΔΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
    Καλείστε να προσέλθετε στην 4η Ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο – οδός Πινδάρου και Οιδίποδος) την 5η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» οικονομικού έτους 2014
  2. Ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» οικονομικού έτους 2014