Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΘΗΒΑΣ-ΒΑΓΙΩΝΟι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων
στους παιδικούς  σταθμούς  Θήβας  και Βαγίων
 για το σχολικό έτος 2013-2014
γίνονται δεκτές
από  16 Μαΐου  2013 έως 15 Ιουνίου 2013
από 8πμ έως 2μμτηλέφωνα επικοινωνίας : 
Παιδικός Σταθμός Θήβας:  2262-0-29372 ,28068
Παιδικός Σταθμός Βαγίων: 2262-0-61544
Την αίτηση θα την  παραλαμβάνετε από τους παιδικούς σταθμούς 
ή μπορείτε να την κατεβάσετε από το site του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr κατηγορία Νέα -Ανακοινώσεις. Δικαιολογητικά   εγγραφής  

Α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού
Β)Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
Γ)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Δ)  Βεβαιώσεις εργασίας των γονέων
α) για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες ,αυτοαπασχολούμενους
·         Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές
·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί  μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος  
      β) για γονείς μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
·            Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας ,η ημερομηνία πρόσληψης ,το αντικείμενο απασχόλησης το ωράριο εργασίας και οι μηνιαίες αποδοχές
·            Φωτοαντίγραφο των βιβλιαρίου ενσήμων ή σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης η φωτοαντίγραφο της τελευταίας ΑΠΔ
γ) για τους μισθωτούς υπαλλήλους, του δημοσίου τομέα
·            Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας ,η ημερομηνία πρόσληψης ,το αντικείμενο απασχόλησης το ωράριο εργασίας και οι μηνιαίες αποδοχές
δ) Εργαζόμενοι ή –ες, απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του συζύγου χωρίς ατομική ασφάλεια γίνεται δεκτή η αίτηση με τους παρακάτω όρους:
·          Υπεύθυνη δήλωση του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει στην επιχείρηση. 
·         Θα υπολογίζεται επιπλέον στο οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, με βάση την ισχύουσα ΣΣΕ. (για το έτος 2013 8168,16€)
·         To NΠ διατηρεί το δικαίωμα του τακτικού και έκτακτου ελέγχου για τη διαπίστωση της εργασίας του άλλου γονέα Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν εργάζεται στην επιχείρηση θα γίνεται διαγραφή του  παιδιού.
     ε)Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότης :
·         Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
·         Να έχει αγροτική περιουσία στο όνομα του ή να είναι διαχειριστής αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, που έχει όμως δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
   στ) Όσοι  εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες να προσκομίζουν :
·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη ότι τον απασχολεί από 1  Ιανουαρίου  και θα συνεχίσει να τον απασχολεί για τη νέα σχολική χρονιά.
·          Το Ε 9 του εργοδότη, θεωρημένο από το ΚΕΠ, και στο οποίο να φαίνεται ότι από τα δηλωθέντα αγροτικά τεμάχια δικαιολογείται η απασχόληση εργάτη για  τουλάχιστον 150 ημερομίσθια.
ζ) για γονείς σε πρόγραμμα STAGE του ΟΑΕΔ
·            Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ ,φορέα Υλοποίησης και  Ασκούμενου /νης
·            Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
      η) Αίτηση γονέα, που απασχολείται εποχιακά σε αυτοαπασχόληση δε γίνεται δεκτή. Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά ( οικιακοί βοηθοί κλπ) η αίτηση εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα δεν θα εξετάζεται.
       θ) Σε αίτηση γονέα με κύριο επάγγελμα αγρότης, ο δεύτερος γονέας δεν μπορεί να δηλώσει αυτοαπασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση.
       ι)Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.
      ια)Αλλοδαποί, παλλινoστούντες ή μετανάστες.
·         Για να γίνει δεκτή η αίτησή τους, θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής Περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, να έχει ΤΕΒΕ για τουλάχιστον 6 μήνες και να είναι γραμμένος στο εμπορικό επιμελητήριο.
·          Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει φορολογική δήλωση.
Παρατήρηση. Δεν θεωρούνται αλλοδαποί ,βορειοηπειρώτες Ρωσοπόντιοι κλπ εφόσον από το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού προκύπτει η Ελληνική του ιθαγένεια.
ιβ) Για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου
ιγ) για γονέα στρατιώτη, βεβαίωση από τον στρατό
ιδ)Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κλπ) η αίτηση εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα δεν θα εξετάζεται.
 ιε)Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση να υπάρχει βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο , όπου θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού και θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου.
ιστ) Στην περίπτωση ορφανού νηπίου προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.
E)   Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού και τους πλήρεις εμβολιασμούς του, επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιαντίδρασης.
ΣΤ) Φωτοτυπία του Ε1, Ε9, ( και Ε3 για τους ελεύθερους επαγγελματίες) της φετινής φορολογικής δήλωσης  και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή.  Σε περίπτωση μη υποβολής  της δήλωσης μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων εγγραφής Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί αντίγραφο μόλις υποβλήθεί .
Ζ)  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους
Η) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΘ ή τηλεφωνίας από τον οποίο θα προκύπτει ο τόπος κατοικίας
Θ ) Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86 του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα δηλώνει:
·    Προστατευόμενα μέλη (ιδιότητα ,αριθμός, ηλικίες)
·    Μηνιαία δαπάνη για ενοίκιο κατοικίας  ή αν μένουν σε ιδιόκτητο.
·    για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί από το παιδικό σταθμό   Δικαιολογητικά  επανεγγραφής 

Α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού
Β)   Βεβαιώσεις εργασίας των γονέων
α) για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες ,αυτοαπασχολούμενους
·       Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.) ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές
·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί  μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος  
      β) για γονείς μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
·            Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας ,η ημερομηνία πρόσληψης ,το αντικείμενο απασχόλησης το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές
·            Φωτοαντίγραφο των βιβλιαρίου ενσήμων ή σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης η φωτοαντίγραφο της τελευταίας ΑΠΔ
γ) για τους μισθωτούς υπαλλήλους, του δημοσίου τομέα
·            Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας ,η ημερομηνία πρόσληψης ,το αντικείμενο απασχόλησης το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές
δ) Εργαζόμενοι ή –ες, απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του συζύγου χωρίς ατομική ασφάλεια γίνεται δεκτή η αίτηση με τους παρακάτω όρους:
·          Υπεύθυνη δήλωση του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει στην επιχείρηση. 
·         Θα υπολογίζεται επιπλέον στο οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, με βάση την ισχύουσα ΣΣΕ. (για το έτος 2013 8168,16€)
·         To NΠ διατηρεί το δικαίωμα του τακτικού και έκτακτου ελέγχου για τη διαπίστωση της εργασίας του άλλου γονέα Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν εργάζεται στην επιχείρηση θα γίνεται διαγραφή του  παιδιού.
    ε)   Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότης :
·         Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
·         Να έχει αγροτική περιουσία στο όνομα του ή να είναι διαχειριστής αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, που έχει όμως δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
   στ) Όσοι  εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες να προσκομίζουν :
·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη ότι τον απασχολεί από 1  Ιανουαρίου  και θα συνεχίσει να τον απασχολεί για τη νέα σχολική χρονιά.
·          Το Ε 9 του εργοδότη, θεωρημένο από το ΚΕΠ, και στο οποίο να φαίνεται ότι από τα δηλωθέντα αγροτικά τεμάχια δικαιολογείται η απασχόληση εργάτη για  τουλάχιστον 150 ημερομίσθια.
ζ) για γονείς σε πρόγραμμα STAGE του ΟΑΕΔ
·            Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ ,φορέα Υλοποίησης και  Ασκούμενου /νης
·            Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
      η) Αίτηση γονέα, που απασχολείται εποχιακά σε αυτοαπασχόληση δε γίνεται δεκτή. Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά ( οικιακοί βοηθοί κλπ) η αίτηση εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα δεν θα εξετάζεται.
       θ) Σε αίτηση γονέα με κύριο επάγγελμα αγρότης, ο δεύτερος γονέας δεν μπορεί να δηλώσει αυτοαπασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση.
       ι)Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.
      ια)Αλλοδαποί, παλλινoστούντες ή μετανάστες.
·         Για να γίνει δεκτή η αίτησή τους, θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής Περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, να έχει ΤΕΒΕ για τουλάχιστον 6 μήνες και να είναι γραμμένος στο εμπορικό επιμελητήριο.
·          Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει φορολογική δήλωση.
Παρατήρηση. Δεν θεωρούνται αλλοδαποί ,βορειοηπειρώτες Ρωσοπόντιοι κλπ εφόσον από το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού προκύπτει η Ελληνική του ιθαγένεια.
       ιβ) Για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου
       ιγ) για γονέα στρατιώτη, βεβαίωση από τον στρατό
       ιδ)Αιτήσεις όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κλπ) η αίτηση εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα δεν θα εξετάζεται.
     ιε)Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση να υπάρχει βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο , όπου θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού και θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου.
      ιστ) Στην περίπτωση ορφανού νηπίου προσκομίζεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα

Γ)   Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού και τους πλήρεις εμβολιασμούς του, επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιαντίδρασης.
Δ) Φωτοτυπία του Ε1, Ε9, ( και Ε3 για τους ελεύθερους επαγγελματίες) της φετινής φορολογικής δήλωσης  και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή.  Σε περίπτωση μη υποβολής  της δήλωσης μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων εγγραφής, υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί αντίγραφο μόλις υποβλήθεί .
Ε)   Φωτοτυπία εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους
ΣΤ) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΘ ή τηλεφωνίας από τον οποίο θα προκύπτει ο τόπος κατοικίας
Ζ ) Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86 του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα δηλώνει για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί από το παιδικό σταθμό 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου