Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ

                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                                       Θήβα 19 / 1 / 2016
                                                                                                   Αριθ. Πρωτ. : 50
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                            (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Σταμάτη Ευφροσύνη
Συνεδρίαση : 1η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΣΧΕΤ. Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  22η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

     1. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής για 
         την Διενέργεια Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες
        σύμφωνα με την διάταξη των παρ. 1 και 3 του άρθρ. 46 του Ν. ΕΚΠΟΤΑ και
        συγκρότησης αυτής.
     2. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής για 
         την Παραλαβή Προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ και
         συγκρότηση  αυτής. 
     3.Έγκριση Πρακτικού  για την ανάδειξη μέλους της Επιτροπής για την
        Διενέργεια Διαγωνισμού που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
        28/80  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 103 ,παρ. 2 του Ν. 3463/06
        και ορισμός δύο (2) μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Θ. μετά των αναπληρωτών τους
        ως μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις
        του Π.Δ. 28/80 και τις διατάξεις του άρθρ. 103 παρ. 2 του Ν.3463/06
     4.Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών –
        μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.67,παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 και
        ορισμός ενός (1) μέλους του Δ.Σ. του Δ.Ο.Θ. μετά του αναπληρωτή του ως  
        μέλους της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών - μεταφορών, σύμφωνα
        με τις διατάξεις του άρθρ. 67, παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 και συγκρότηση
        αυτής.
     5.Ψήφιση Πιστώσεων Προϋπολογισμού Ν.Π. Οικ. Έτους  2016
     6.Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄& Δ΄Τριμήνου 2015.
     7.Έγκριση των ενεργειών έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  
        Συμβάσεων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
        Επαγγελματικής Ζωής»

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου