Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ                        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα 7 /2 / 2019
                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 161
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970                                  Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Φαξ: 2262023970                                             Δημοτικός Οργανισμός Θήβας
E-mail: dothivas@gmail.com                           (ακολουθεί πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαγδαληνή
Συνεδρίαση : 1η

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
     Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παλαιό Νοσοκομείο – οδός Πινδάρου 112) την  14 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 600.000,00€ ως επιχορήγηση από το Δήμο Θηβαίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του ΔΟΘ οικ. έτους 2019.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οικ. έτους 2019.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών της επιτροπής αξιολόγησης    ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση του Βλάχικου Γάμου στη Δ.Ε. Θήβας και άλλων αποκριάτικων εκδηλώσεων στον Καλλικρατικό Δήμο Θηβαίων – Έγκριση διενέργειας δαπάνης.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α) Χορωδιακή Συνάντηση της  Μικτής Χορωδίας του ΔΟΘ και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00€ στον Κ.Α. 15-6471.0003 με τίτλο «Χορωδιακή Συνάντηση», β) 1. Μετάβαση και συμμετοχή της Χορωδίας κατά τους Β’ Χαιρετισμούς στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 300,00€ στον Κ.Α. 15-6471.0003 με τίτλο «Χορωδιακή Συνάντηση» 2. Συμμετοχή σε χορωδιακή συνάντηση στη Χαλκιδική και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00€ στον Κ.Α. 15-6471.0003 με τίτλο «Χορωδιακή Συνάντηση».
9. Συζήτηση και λήψη απόφαση για προμήθεια ειδών κατάσβεσης στον Παιδικό Σταθμό Βαγίων και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.813,00 στον Κ.Α.60-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός».
10. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.364,00€ στον Κ.Α. 10-6261.0005 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων για την εργασία τοποθέτησης των υλικών κατάσβεσης στον Παιδικό Σταθμό Βαγίων.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης την Τσικνοπέμπτη στα ΚΑΠΗ Θήβας και Βαγίων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 700,00€ στον Κ.Α. 10-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολη αιτήματος επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ.» για το έργο με τίτλο: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» του ενάριθμου 2017 ΣΕ05500010 της Σ.Α.Ε055.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση η μη, σύναψης προγραμματικής   σύμβασης μεταξύ του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Θ.» και του Δήμου Θηβαίων προκειμένου το ΝΠ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας» να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Προσαρμογή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Θήβας στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ.70991/6-12-2018 1ης τροποποίησης Πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Πρόγραμμα Επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργώντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»
                                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                                         

                           
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δ.Σ. Δ.Ο.Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ         

ΚΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ                          

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                     

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 

ΜΑΡΖΑΒΑ – ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΙΝΑ          

ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ                       

ΜΠΕΚΡΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ                      

ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ      

ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου