Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», με δ.τ. «Δ.Ο.Θ.»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας», με δ.τ. «Δ.Ο.Θ.», που εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικός Οργανισμός Θήβας»,
με δ.τ. «Δ.Ο.Θ.»

(Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών)
Δήμος Θηβαίων
(Ν.Βοιωτίας)
*ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31.7.2019
2

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση, το έντυπο αίτησης και το παράρτημα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου