Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Θήβας οικ. έτους 2014

                  
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
         ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                              Θήβα: 17 / 1 / 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ                                Αρ. Πρωτ: - 77 -
                    Ν.ΠΔ.Δ.

Δ/νση: Κύπρου 3, Θήβα
Ταχ.Κωδ : 32200
Πληρ: Κ. ΖΑΜΠΑΚΟΥ
Τηλ: 2262029244
Τηλ: 2262023970
Fax: 2262029244
Fax: 2262023970

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 ΘΕΜΑ :  «Δημοσίευση Συνοπτικής Κατάστασης Προϋπολογισμού Δημοτικού
                     Οργανισμού Θήβας οικ. έτους 2014».

    Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου έχοντας υπόψη :1) τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 2)την υπ’ αριθ. 127/2013 απόφαση ΔΟΘ για την ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2014 .3) την υπ’ αριθ. 389/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων και 4) την υπ’ αριθ. 2452/245884/30-12-2013 επικύρωση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας δημοσιεύει :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΟΘ


ΕΣΟΔΑ

0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
451.359,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
240.054,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
0,00
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
0,00
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
251.901,00
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
45.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
988.314,00


ΕΞΟΔΑ

6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
715.028,00
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
5.101,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΠΟΕ) & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
261.001,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
7.184,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
988.314,00

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ


                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου