Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
                                                                                Θήβα  07 / 1 / 2014
                                                                               Αριθ. Πρωτ. : 10
Ταχ. Δ/νση:  Κύπρου 3 - Θήβα
Ταχ. Κώδικας:  32200
Τηλ.: 2262023970
Φαξ: 2262023970
E-mail: dothivas@gmail.com
Πληροφορίες:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΧΕΤ.:
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης (2) χρονικής διάρκειας.
2.      Την με αριθμό 133/19-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόμων για την απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών.
3.      Το με αριθμό πρωτ. 10829/253418/2013 - 2/01/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο εγκρίθηκε η με αριθμό 133/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΘ.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας τεσσάρων (4) ατόμων των κάτωθι κατηγοριών:
·         Δύο (2) ατόμωνΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων και ελλείψει ΠΕ νηπιαγωγών, για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας
·         Ενός (1) ατόμου ΥΕ16 προσωπικού καθαριότητας, για τον Παιδικό Σταθμό Θήβας και
·         Ενός (1) ατόμου ΥΕ14 βοηθών μαγείρων για τον Παιδικό Σταθμό Βαγίων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 169 του Ν.3584/07.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Για την κατηγορία ΤΕ9, Βρεφονηπιοκόμων και εν ελλείψει ΠΕ Νηπιαγωγών:
(α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
(β) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

2) Για την κατηγορία ΥΕ16 προσωπικού καθαριότητας
Για την κατηγορία αυτή δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

3) Για την κατηγορία ΥΕ14 βοηθών μαγείρων:
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή, απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή - για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 - απολυτήριος τίτλος Δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΟΘ, πάροδος Κύπρου 3 – 32200 Θήβα, τηλέφωνο: 2262023970, από 8/01/2014 έως και 14/1/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου και τον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΘ.
                                                   Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                          Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου