Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ: 13/ 2 / 2014
Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3(πάροδος)
Ταχ. Κώδικας: 32200 Αρ. Πρωτ: 210
Πληροφορίες: Μπάκας Κων/νος
Τηλ/ FAX: 22620-23970
E-Mail: dothivas@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» περιόδου 2013-2014
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 όπως ισχύει.
4. Την υπ΄ αριθμ. 13 /24-01-2014 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας με θέμα
την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» περιόδου
2013-2014 και ανάδειξη επιτροπής για την διαδικασία επιλογής των Υποψηφίων.
5. Το υπ΄ αριθμ. 13722/28-05-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων –
Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα : «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και
των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα
«Άθληση για Όλους» περιόδου 2013-2014.
6. Την υπ’ αριθμ. 26869/08-10-2013 (ΦΕΚ2527/τεύχος Β΄) απόφαση του αναπληρωτή
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα την έγκριση οργανωτικού πλαισίου
Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2013-2014 .
7. Την υπ’ αριθμ. 25583/16-10-2013 (ΦΕΚ2613/τεύχος Β΄) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργού Εσωτερικών και του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα την έγκριση
Θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων
«Άθληση για Όλους» περιόδου 2013-2014.
8. Τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 32165 32167/13-11-2013 εγκρίσεις Ειδικών & Γενικών Π.Α.Γ.Ο. 2013-
2014 αντίστοιχα του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013(ΦΕΚ103/Α/29-4-2013) « Ρυθμίσεις για την
τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΩΝ (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια έως 31/7/2014.

ΕΠΙΛΟΓΗ
Για την αξιολόγηση θα ισχύει η ανεργία και η εντοπιότητα και η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 26869/01-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013, ΑΔΑ: ΒΛΛΚΓ-39Η ), με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βασικό Πτυχίο:
Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι:
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.
Διδακτορικό: 1 μονάδα. Σελίδα 3 από 4
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες
μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία
αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
Εμπειρία:
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.
ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πολυτεκνία:
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.
Ανήλικα τέκνα:
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010):
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή / και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής:
Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα.
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος
κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου
στην Ελλάδα.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα , όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα
η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , η απόκτηση άλλου πτυχίου , μεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λπ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι εάν επιλεγεί θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα του υποδειχθεί.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα προγράμματα.
9 Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας , στο Δημαρχείο Θήβας και θα αναρτηθούν στη δικτυακή πύλη του Δήμου Θήβας thiva.gr.
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις , μέσα στην αποκλειστική προθεσμία (10) δέκα ημερών στα γραφεία του νομικού προσώπου , από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας Κύπρου 3 τηλ: 2262 0 23970 e-mail: dothivas@ gmail.com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δευτέρα 17 / 2 / 2014.
Η καταλυτική ημέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τετάρτη 26 / 2 / 2014.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) δύο εφημερίδες ημερήσιες του Ν. Βοιωτίας , στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και θα αναρτηθούν στη δικτυακή πύλη του Δήμου thiva.gr


ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΘ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου